Podtatranská hasičská liga

Previerka pripravenosti DHZ – najlepšia je Nová Lesná

V sobotu 11. mája 2018 areál požiarnej ochrany v Kubašku v Spišskom Bystrom ožili  „ armádou dobrovoľných hasičov. Konala sa tu už šiesty rok previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti viac ako dvoch desiatok štvorčlenných hasičských družstiev (HD). Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad organizuje okrem hasičských súťaží a taktických cvičení aj previerku pripravenosti DHZ, ktorá nie je súťažou a neudeľujú sa ocenenia, jej cieľom je zvyšovanie a preverenie odborných vedomostí, ale hlavne praktickej činnosti pri možných zásahoch. Určená je pre HD zaradené i nezaradené do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek.Tohto roku HD plnili tri disciplíny : určovanie technických  prostriedkov a uzlov v požiarnej ochrane – účel, popis a praktické použitie. V druhej disciplíne  technický výcvik požiarny útok podľa cvičebného poriadku hasičských jednotiek s použitím vecných prostriedkov používaných pri zásahoch. Treťou disciplínou bola ako v predchádzajúcich ročníkoch zdravotná príprava – plnenie praktických úloh z oblasti poskytovania prvej pomoci. Túto disciplínu hodnotila Veronika Chovanová.Na všetky disciplíny boli určené bodové limity 1 až 3, ktoré mali splniť HD. Výstroj účastníkov boli pracovné a zásahové kompletné odevy. Okrem uvedených disciplín sa počas celej previerky hodnotilo disciplinované vystupovanie HD podľa určených kritérií napr. ustrojenie, poradová príprava - znalosť povelov a ich vykonanie, nástupy, hlásenia a pod. Rozhodcami na jednotlivých disciplínach boli tentoraz vyzdvihnutí ako najlepšie pripravení hasiči DHZ Nová Lesná. Všetky zúčastnené HD v celkovom hodnotení splnili stanovené limity a boli im odovzdané osvedčenia o účasti na previerke pripravenosti.Účelom previerky bolo zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ a zároveň  overenie získaných vedomostí, zručností nadobudnutých počas výcvikového roka. V okrese Poprad sa organizovanie previerky v tomto ponímaní osvedčilo a prispieva k potrebnej odbornej príprave členov dobrovoľných hasičských jednotiek. Všetky DHZ pristupovali k tejto akcii veľmi zodpovedne o čom svedčia dosiahnuté výsledky aj veľká účasť DHZ.Všetci zúčastnení preukázali vysoký stupeň majstrovstva, cenný je však aj nezištný vzťah k činnosti, ktorú vykonávajú na úkor svojho voľna ku prospechu nás všetkých.Všetkým zúčastneným hasičom patrí úprimná vďaka a neposlednom rade i organizátorom z ÚzO DPO SR Poprad v spolupráci s miestnym DHZ Spišské Bystré za dobre pripravené podujatie, ktoré sa stalo skutočnou previerkou pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičov na boj s požiarmi a zároveň upevnilo priateľstvo, súdržnosť a ich bojaschopnosť.Ondrej Klimo


Článok pridaný:     11.5.2019