Podtatranská hasičská liga

Previerka pripravenosti DHZ v Spišskom Bystrom


V nedeľu 13. mája 2018 areál požiarnej ochrany v Kubašku v Spišskom Bystrom ožil           „ armádou „ dobrovoľných hasičov. Konala sa tu previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti 22deväťčlenných hasičských družstiev (HD). Z hostí okrem predstaviteľov Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzODPO)sa podujatia zúčastnil miestny starosta obce Mgr. MariánLuha a člen prezídia DPO SR Marián Rušin. ÚzO DPO SR Poprad organizuje okrem hasičských súťaží a taktických cvičení už po piaty krát previerku pripravenosti DHZ, ktorá nieje súťažou a neudeľujú sa ocenenia, jej cieľom je zvyšovanie a preverenie odborných vedomostí,ale hlavne praktickej činnosti pri možných zásahoch. Určená je pre HD zaradené i nezaradené do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkovhasičských jednotiek. Tohto roku HD plnili tri disciplíny : určovanie technických  prostriedkov a uzlov v požiarnej ochrane – účel, popis a praktické použitie. V druhej disciplíne  technický výcvik požiarny útokpodľa cvičebného poriadku hasičských jednotiek s použitím vecných prostriedkov používaných pri zásahoch.Treťou disciplínou bola ako v predchádzajúcich ročníkoch zdravotná príprava – plnenie praktických úloh z oblasti poskytovania prvej pomoci. Túto disciplínu hodnotilaVeronika Chovanová, ktorá v úvode na slávnostnom nástupe bola ocenená medailou Za príkladnú prácu v DPO SRi za výkon zdravotnej službypočas všetkých hasičských akcií v okrese Poprad (cca 50 ročne),začo jej patrí srdečné poďakovanie.Na všetky disciplíny boli určené bodové limity 1 až 3, ktoré mali splniť HD. Výstroj účastníkov boli pracovné a zásahové kompletné odevy. Okrem uvedených disciplín sa počas celej previerky hodnotilo disciplinované vystupovanie HD podľa určených kritérií napr. ustrojenie, poradová príprava-znalosť povelov a ich vykonanie, nástupy, hlásenia a pod.Rozhodcami na jednotlivých disciplínach boli tentoraz vyzdvihnutí ako najlepšie pripraveníhasiči DHZ Spišské Bystré. Všetky zúčastnené HD v celkovom hodnotení splnili stanovené limity a boli im odovzdané osvedčenia o účasti na previerke pripravenosti s dosiahnutým výsledkom.Účelom previerky bolo zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ a zároveň  overenie získaných vedomostí, zručností nadobudnutých počas výcvikového roka. V okrese Poprad sa organizovanie previerky v tomto ponímaní osvedčilo a prispieva k potrebnej odbornej príprave členov dobrovoľných hasičských jednotiek. Všetky DHZ pristupovali k tejto akcii veľmi zodpovedne o čom svedčia dosiahnuté výsledky aj veľká účasť DHZ.Všetkým zúčastneným hasičom patrí úprimná vďaka a neposlednom rade i organizátorom zÚzO DPO SR Poprad v spolupráci s miestnym DHZ Spišské Bystré.Ondrej KlimoČlánok pridaný: