Previerka pripravenosti DHZ – najlepšia je Spišská Teplica

V sobotu 15.4.2023  areál futbalového ihriska v Spišskom Štiavniku privítal tentoraz dobrovoľných hasičov. Konal sa tu siedmy ročník  previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti 24 štvorčlenných hasičských družstiev (HD – 1 + 3). Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad organizuje okrem hasičských súťaží a taktických cvičení aj previerku pripravenosti DHZ, ktorá nie je súťažou a neudeľujú sa ocenenia, jej cieľom je zvyšovanie  odborných vedomostí a ich preverenie, hlavne praktickej činnosti pri možných zásahoch. Určená je pre HD zaradené i nezaradené do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek.

     V tomto roku HD plnili úlohy z troch oblasti : Určovanie technických  prostriedkov v požiarnej ochrane a viazanie uzlov– účel, popis a praktické použitie. V druhej  oblasti  Technický výcvik  podľa Cvičebného poriadku hasičských jednotiek, bolo  správne vykonanie zadanej úlohy od zásahového vozidla s použitím vecných prostriedkov používaných pri zásahoch. Treťou oblasťou  bola ako v predchádzajúcich ročníkoch, Zdravotná príprava – plnenie praktických úloh z oblasti poskytovania prvej pomoci.

   Na všetky disciplíny boli určené bodové limity 1 až 3, ktoré mali splniť HD. Výstroj účastníkov boli pracovné a zásahové kompletné odevy. Okrem uvedených disciplín sa počas celej previerky hodnotilo disciplinované vystupovanie HD podľa určených kritérií napr. ustrojenie, poradová príprava – znalosť povelov a ich vykonanie, nástupy, hlásenia a pod. Rozhodcami na jednotlivých disciplínach boli tentoraz vyzdvihnutí ako najlepšie pripravení hasiči DHZ Spišská Teplica.  Všetky zúčastnené HD v celkovom hodnotení splnili stanovené limity a boli im odovzdané osvedčenia o absolvovaní previerky pripravenosti.

   Účelom previerky bolo zvyšovanie odbornej úrovne členov DHZ a zároveň  overenie získaných vedomostí, zručností nadobudnutých počas výcvikového roka. V okrese Poprad sa organizovanie previerky v tomto ponímaní osvedčilo a prispieva k potrebnej odbornej príprave členov dobrovoľných hasičských jednotiek. Všetky DHZ pristupovali k tejto akcii veľmi zodpovedne o čom svedčia dosiahnuté výsledky aj veľká účasť DHZ.

   Všetci zúčastnení i v nepriaznivom daždivom preukázali vysoký stupeň majstrovstva, cenný je však aj nezištný vzťah k činnosti, ktorú vykonávajú na úkor svojho voľna ku prospechu nás všetkých.

   Všetkým zúčastneným hasičom patrí úprimná vďaka a neposlednom rade i organizátorom z ÚzO DPO SR Poprad v spolupráci s miestnym DHZ v Spišskom Štiavniku za dobre pripravené podujatie, ktoré sa stalo skutočnou previerkou pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičov na boj s požiarmi a zároveň upevnilo priateľstvo, súdržnosť a ich bojaschopnosť.

                                                                                                         Ondrej Klimo